god,spring,flowers,Haiku,hope,sacred,prayer,christian,god,hunger,love,pray,faith,sacred,Jesus,love,meditation